Opće informacije

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Dom za starije i nemoćne osobe Domus Christi Dubrovnik uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 172/03, 144/10, 25/2013). Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja, sukladno Zakonu. Visina naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija je sukladna Kriterijima koje je donijela Povjerenica za informiranje (NN 12/2014). Svaki korisnik ima pravo na ponovnu upotrebu informacija sukladno čl.27. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013).
Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati: - na adresu Doma za starije i nemoćne osobe Domus Christi Dubrovnik, Za Rokom 13, 20 000 Dubrovnik - elektroničkom poštom: socijalna.radnica@domus-christi.hr